1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelsalon en een cliënt waarop de nagelsalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelstudio
JR Naildesign zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. JR Naildesign zal zover dit redelijkerwijs verwacht kan worden de cliënt in te lichten over financiële consequenties van wijzigingen of aanvullingen op de overeengekomen behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan JR Naildesign melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag JR Naildesign het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd aanwezig is zal ook JR Naildesign het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de client berekenen.
JR Naildesign zal verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omdat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelsalon.

4. Betaling
JR Naildesign vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. JR Naildesign vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten door met de pin of contant te voldoen. 

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet JR Naildesign vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
JR Naildesign neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. JR Naildesign behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. JR Naildesign zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
JR Naildesign is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, JR Naildesign is verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
JR Naildesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
JR Naildesign is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Services

•De cliënt niet binnen 24 uur reclameert dmv een bericht met foto of bezoek in de salon.
•De cliënt de (kunst)nagels eerder heeft laten zetten of heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
•De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
•De cliënt 4 of meer beschadigde nagels heeft.
•De cliënt de (kunst)nagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
•De cliënt andere producten dan de door de salon geadviseerd heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
•De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, niet heeft opgevolgd.
•De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
•De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal
JR Naildesign heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. JR Naildesign meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van JR Naildesign. JR Naildesign moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal JR Naildesign de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien JR Naildesign de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nail art
Indien JR Naildesign een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij JR Naildesign. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan JR Naildesign. JR Naildesign mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen naast vermelding van JR Naildesign met naam en toenaam.
Bij het maken van foto’s die op websites dan wel social media verspreid worden dient het logo van JR Naildesign te staan ivm misbruik door derden. Voor gebruik van foto’s van de cliënt ter promotie van JR Naildesign zal ten alle tijde mondelinge toestemming van de cliënt gevraagd worden.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft JR Naildesign het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Huisregels
JR Naildesign hanteert de volgende huisregels:

•In de salon mag niet gerookt worden.
•Het is niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen in de salon.
•Het is de cliënt zonder toestemming vooraf niet toegestaan gasten mee te nemen naar de salon.
•Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar de salon.
•Alle behandelingen worden alleen uitgevoerd bij personen van 17 jaar en ouder.

14. Recht
Op elke overeenkomst tussen JR Naildesign en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.